مجسمه سازی با بازیافت
دسته بندی :مجسمه سازی
استاد :تناولی پرویز

در این کارگاه ابتدا بر ارزش اشیاء بی اهمیت و دور ریختنی پرداخته می شود.سپس تجربیات مجسمه سازان دیگر کشورهای دنیا عرضه و درباره آنها بحث خواهد شد. و پس از آن هر یک از هنر جویان با ساختن مجسمه ای با اشیاء بازیافت تجربه ای در این زمینه خواهند داشت.