کارگاه نقد عکس
دسته بندی :عکاسی
استاد :سوری حمید

در جهت درک بهتر چیستی نقد عکس و تجربه آن، این کارگاه طی 10 جلسه‌ی سه ساعته برگزار شده و تقریبا به دو بخش تقسیم می‌شود:

بخش اول کارگاه به مسایل نظری – عملی نقد عکس خواهد پرداخت:

ـ مروری بر مفاهیم پایه‌ای نقد هنری و نقد عکس
ـ مروری بر عناصری از عکس که در نقد باید به آن توجه کرد
ـ تشریح فرآیند نقد و تجربه عملی هر مرحله با آثاری از عکس‌های شرکت کنندگان
ـ رفتن به یک نمایشگاه ونقد آن
ـ مروری بر انواع نقد

دربخش دیگر کارگاه، آثار عکاسی شرکت‌کنندگان مورد نقد قرار خواهد گرفت.

مخاطبان این کارگاه، هم عکاسانی هستند که می‌خواهند در جهت درک و ارزشیابی بهتر از عکس گام بردارند،و هم آنانی که می‌خواهند نقد عکس بنویسند و مهمتر از همه هنردوستانی که در پی چگونگی درک عکس‌اند.