حجم ۲
دسته بندی :مجسمه سازی
استاد :اسلام مسلک ریما
این دوره در ادامه حجم ۱ است و هنرجویان بصورت گسترده تر و تخصصی به مطالعه و بررسی ترکیب احجام انتزاعی و چگونگی قرارگیری این احجام در فضا می پردازند. تمرینات این دوره هنرجو را به سمت انتخاب های شخصی و ارائه نگاهی نو در قالب احجامی انتزاعی سوق می دهد. توجه به استعدادهای ذاتی احجام اولیه، ترکیب بندی، فضا و رنگ از مهم ترین مباحث این دوره است.