عکاسی پرتره
دسته بندی :عکاسی
استاد :غفوری محمد

آموزش اشکال مختلف پرتره کلاسیک و بررسی رویکردهای نوین عکاسی پرتره.