طراحی_خودیافتگی_خلاقیت
دسته بندی : نقاشی
استاد :شهرام کریمی

 

هنر زبان است. زبان خود حرف زدن و حرف را از خود کردن. برای  نقاشی را زندگی کردن  و دنیا را با آن دیدن. شیوه این کارگاه،  کمک به این خودیافتگی است. با طراحی -برای درست دیدن و کشف. طراحی، پایه ورود به  اسکلت بندی درست نقاشی است. این کارگاه حوزه تئوری و عملی است. دیدن و ارزیابی هنر امروز دنیا، آنالیز حرفه ای آثار- با کسی که از نزدیک با این آثار زندگی کرده است.