هنر و عکاسی (۱)
دسته بندی :عکاسی
استاد :مهاجر مهران


 

از آغاز ابداع عکاسی تا دههٔ ۶۰

از آغاز ابداع عکاسی، هم این رسانه از سنت تصویری سلف خود بسیار بهره برده و هم به واسطهٔ شیوهٔ تکنیکی تولید خود به درجات از آن دور شده است. در عین حال تصویر عکاسی بر نقاشی و هنر تأثیراتی ژرف گذاشته و حتی سرشت هنر را از بنیاد دگرگون کرده است. در این درس گفتارها این تأثیرات متقابل (عمدتاً تأثیر عکاسی بر نقاشی) از ۱۸۴۰ تا ۱۹۶۰ (مشخصاً از پیش از ظهور امپرسیونیسم تا پاپ آرت و فتورئالیسم) بررسی خواهد شد، و ویژگی‌های صوری، مفهومی، اجتماعی و ادراکی این تأثیرات به بحث گذاشته می‌شود.

کتاب‌هایی در این زمینه:
شارف آرون. هنر و عکاسی. ترجمهٔ حسن زاهدی. تهران: انجمن سینمای جوان، ۱۳۷۱.
لنگفورد مایکل. داستان عکاسی. ترجمهٔ رضا نبوی. تهران: نشر افکار، ۱۳۸۶.
ولز لیز. عکاسی، درآمدی انتقادی. ترجمهٔ محمد نبوی و دیگران. تهران: مینوی خرد، ۱۳۹۰.

 

Dubois Philippe. “Photography and Contemporary Art”, in A History of Photography, J. C. Lemangy & A. Rouille (ed) (Cambridge University Press, 1987).

Hacket Juliet. Photography, The Whole History. London: Thames & Hudson, 2012.

Hirsch Robert. Seizing Light: A History of Photography. New York: Mc Graw-Hill: 2000.

Warner Marien Mary. Photography: A Cultural History. London: Laurence King, 2010.