هنر و عکاسی (۲)
دسته بندی :عکاسی
استاد :مهاجر مهران


از دههٔ ۶۰ تا امروز.

در نیم قرن اخیر عکاسی در موزه‌ها و نهادهای هنری جایگاهی تثبیت‌شده پیدا کرده است. از سوی دیگر مرزهای شیوه‌های بیان در هنرهای جدید به شدت درآمیخته گشته و در عین حال عکاسی در هنرهای جدید نقشی محوری بازی می‌کند. در این درس گفتارها کارکرد عکاسی در هنرهای جدید (از هنر مفهومی تا هنر ارضی، هنر اجرا، ویدئو و اینستالیشن) و دنیای هنر بررسی خواهد شد. نگاهی کوتاه به کارکرد عکاسی در هنر معاصر ایران نیز بخش دیگری از این درس گفتارها خواهد بود.

کتاب‌هایی در این زمینه:
شارف آرون. هنر و عکاسی. ترجمهٔ حسن زاهدی. تهران: انجمن سینمای جوان، ۱۳۷۱.
لنگفورد مایکل. داستان عکاسی. ترجمهٔ رضا نبوی. تهران: نشر افکار، ۱۳۸۶.
ولز لیز. عکاسی، درآمدی انتقادی. ترجمهٔ محمد نبوی و دیگران. تهران: مینوی خرد، ۱۳۹۰.
Campany David. Art & Photography. London: Phaidon, 2003.
Demos T. J et al. Vitamin Ph. London: Phaodon, 2006.
Dubois Philippe. “Photography and Contemporary Art”, in A History of Photography, J. C. Lemangy & A. Rouille (ed) (Cambridge University Press, 1987).
Hacket Juliet. Photography, The Whole History. London: Thames & Hudson, 2012.
Hirsch Robert. Seizing Light: A History of Photography. New York: Mc Graw-Hill: 2000.
Warner Marien Mary. Photography: A Cultural History. London: Laurence King, 2010.