کارگاه مبانی نظری نقد و تحلیل هنر
دسته بندی :زیبایی شناسی و نقد هنر
استاد : کشمیرشکن حمید

 

این کارگاه ، به بررسی و تحلیل رویکردها و اصول مختلف نظری در نقد هنرهای تجسمی و تاریخ هنر (مدرن و معاصر) می پردازد. در طی این کارگاه ، به تفکیک به رویکردهای مرتبط پرداخته و همچنین یک اثر هنری به عنوان نمونه در راستای الگوی نظری و یا نظریه خاص انتخاب شده و بررسی میشود. این تحلیلها درراستای فهم و درک چگونگی استفاده و نحوه بهرهبرداری از تئوریها و اصول مشخص (توسط اندیشمندان و نظریه پردازان برجسته هر حوزه) در تجزیه و تحلیل انتقادی و نقد هنری مورد استفاده قرار میگیرند.

 

 

 

 

 

 

 

توجه: شرکت در کلیه جلسات الزامی است.