کارگاه نقد و تحلیل هنر
دسته بندی :زیبایی شناسی و نقد هنر
استاد : کشمیرشکن حمید

پیش نیاز :کارگاه مبانی نظری نقد هنری

این کارگاه در امتداد «کارگاه مبانی نظری نقد هنر » در استفاده عملی از مباحث مطرح شده در آن کارگاه در راستای اندیشیدن، دیدن ، تحلیل و نگارش نقد هنری متمرکز می شود. با بررسی نمونه ها و تحلیل آن ها به همراه مشارکت  شرکت کنندگان ، این کارگاه به آموزش اصول و روش های نگارش این متون می پردازد. در این راستا به تفاوت اقسام نقد ( ژورنالیستی با متون و مقالات تخصصی ) توجه می شود.

 

کارگاه سه روزه  مجموعا 18 ساعت : هر روز 6 ساعت :  10 الی 13 ساعت و 14 الی 17