ماشین های عبث ( بیهوده )
دسته بندی :مجسمه سازی
استاد :تناولی پرویز
هدف از این برنامه ساختن ماشین هایی است که عمل ماشین را انجام میدهند، اما فاقد اهداف مفید دیگر ماشین ها هستند.
اگر ماشین را وسیله ای برای سرعت بخشیدن به امور زندگی و ازدیاد تولیدات بشمار آوریم، ماشین هایی که ما خواهیم ساخت دور از این اهدافند. آن ها هدف بیهوده و بی سرانجامی را دنبال می کنند. ما می خواهیم ماشین هایی بسازیم که شکل و ساختاری جدا از دیگر ماشین ها دارند و هر کدام شخصیت خاص خود را دارند.

هنرجویان این رشته باید سوابق و دانش کافی برای نام نویسی در این کلاس را داشته باشند.

 

دوره این کلاس 8 هفته ( دو ماه )  خواهد بود.