طراحی معاصر
دسته بندی :طراحی پارچه و لباس
استاد :نیما زارع نهندی
"طرح درس دوره طراحی معاصر"
 
هدف این دوره تقویت نگرش هنرجو و شیوه تفکر او در طراحی است. طراحی به عنوان وسیله بیان خلاقیت بصری و ربانی مشترک در هنرهای تجسمی، محور اصلی این دوره است.
در طول دوره، هنرجو همراه با آموختن تکنیک های طراحی، به تمرین های تحلیلی با تمرکز بر قوه تخیل و شناخت بعدی خواهد پرداخت.
همچنین با اشاره به آثار هنرمندان پنج قرن اخیر و تئوری های هنر و فلسفه زیبایی شناسی تئوریسین هایی همچون Danto , Goodman و ... به پرورش دیدگاه هنرجو پرداخته می شود.