فرم و فضا
دسته بندی :مجسمه سازی
استاد :عماد محمدحسین

دوره پنج جلسه ای فرم و فضا 
محمدحسین عماد  
طراحی از اشیا طبیعی و گفتگو در مورد آن  
تجزیه، تحلیل طراحی اشیا طبیعی ورابطه فرم و فضا در طراحی و گفتگو در مورد انواع فرم  
چگونگی ساده سازی فرمهای طبیعی و انتخاب شیوه های مختلف از باز نمایی تا انتزاع 
گفتگو در مورد طراحی  مجسمه و رفع نواقص و آماده سازی طرح برای اجرا 
گفتگو در مورد رابطه فرم و معنی  و چگونگی اجرا و متریال  
گفتگو در مورد چگونگی اجرا و بسط و گسترش فرم در فضا 
نقد و برسی آثار ساخته شده