حجم ۶
دسته بندی :مجسمه سازی
استاد :اسلام مسلک ریما

در این دوره هنرجویان به طراحی ایده های شخصی خود می پردازند. این روند با مطالعه عکس و با استفاده از کلاژهای تصویری صورت می گیرد. سپس نمونه هایی حجمی از ایده ی خود را طراحی کرده و نهایتا حجم نهایی را با توجه به فضا و چیدمان های شخصی ارائه می دهند.