حجم ۵
دسته بندی :مجسمه سازی
استاد :حریریان نرگس

این دوره با تاکید بیشتر بر طراحی به صورت تخصصی جهت طراحی های سه بعدی ارائه می شود. در ابتدا هنرجویان  طراحی احجام پیرامون و داده های محیط را به منظور تسلط به اصول روش های طراحی حجم، از چند جهت تجربه می کنند. در ادامه با چگونگی تغییر و توسعه یک موضوع آشنا می شوند و در نهایت مجموعه ای از طراحی و احجام ساخته شده از آنها را در قالب پروژه ارائه می دهند.