کاربر گرامی خوش آمدید.

تاریخ چشم: رویکردهایی به تفسیر نقاشی
دسته بندی :زیبایی شناسی و نقد هنر
استاد :امیر نصری

در این درس گفتار شیوه‌های تفسیر نقاشی بررسی می‌شود و بر مؤلفه‌ی نگاه در نقاشی رنسانسی و پسارنسانسی تاکید دارد. در آثاری که در این درس گفتار مورد بررسی قرار خواهند گرفت ، نگاه مهمترین مؤلفه تصویر تلقی می شود و از این منظر ساختار اثر و مفهوم آن مورد تحلیل قرار می گیرد .در نتیجه توجه به مؤلفه‌ی نگاه ، نقاشی از جنبه منفعلانه خود خارج می شود و شاهد گونه ای تعامل میان نقاشی با مخاطب به منزله ی دیگری هستیم. موضوعات این جلسات عبارتند از : نگاه به خود ، نگاه به دیگری ، نگاه جمعی ، نگاه درونی ، نگاه به بیرون قاب و نگاه خدا.