کارگاه آبرنگ
دسته بندی : نقاشی
استاد :آریو فرضی

آموزش مقدمات: آشنایی با وسایل مورد نیاز،رنگ، انواع قلم مو، انواع مختلف کاغذ آبرنگ، شاسی کشی و غیره
- آشنایی با تکنیک های پایگی آبرنگ
- رنگ شناسی ( آشنایی با نام، خواص، ترکیب ها و قوانین هم نشینی رنگ ها
- آشنایی با روش صحیح اسکیس زدن به عنوان پیش نیاز نقاشی
- آشنایی با الفبای اصول و مبانی نظری هنرهای تجسمی به منظور خلق نقاشی اصول مند
- تمرین عملی در کارگاه و منزل
- ژوژمان پایان دوره برای نقد نکات قوت و ضعف نقاشی های هنرجویان


از آنجا که هنرجویان قطعا هم سطح نخواهند بود ،آموزش هر هنرجو از سطح خود او آغاز خواهد شد.
کلیه موارد فوق به صورت هم زمان پوشش داده میشوند و جلسه خاصی به موضوعی خاص تخصیص داده نخواهد شد.
کارگاه های تئوری جداگانه برگزار خواهند شد:
- اصول و مبانی هنرهای تجسمی
- کارگاه رنگ شناسی
- کارگاه خلاقیت و از ایده تا اجرا